dvp

Spolek DVP

byl založen před 10 lety na podporu autonomního  a soběstačního života.
Po letech různých akcí, přednášek,se aktivita spolku soustředila hlavně na každoroční festival Zázračná planeta země a na péči o zahradu Trnkoviště.

STANOVY občanského sdružení „DVP“

Článek I. Název a sídlo

Název sdružení je „DVP“ (dále jen „sdružení“) a jeho sídlem je Tisová 18 PSČ 364 01.

Článek II. Cíle činnosti

Hlavní cíle sdružení jsou:
  • podpora a propagace alternativního a komunitního způsobu života a bydlení,
  • ekologická osvěta v blízkém okolí,
  • propagace permakulturního zahradničení a architektury,
  • podpora kultury “udělej si sám”,
  • spolupráce s podobnými sdruženími v blízkém i vzdáleném okolí,
  • organizace společenských akcí typu: koncerty, výstavy a přednášky.

Článek III. Orgány

  1. Orgány sdružení jsou členská schůze a pověření členové.
  2. Členská schůze schvaluje stanovy a změny těchto stanov, volí a odvolává jednoho až tři pověřené členy, schvaluje rozpočet sdružení předkládaný pověřenými členy, schvaluje zprávu o činnosti sdružení předkládanou pověřenými členy a účetní závěrku za předchozí rok, určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období, přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena, rozhoduje o zániku sdružení.
  3. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně a svolávají ji pověření členové. Pověření členové jsou povinni do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud je o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů. Rozhodnutí o vyloučení člena, o změně stanov a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů.
  4. Pověření členové jsou statutárními zástupci a každý z nich je oprávněn jednat samostatně jménem sdružení. Pověření členové řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. O konání členské schůze pověření členové informují všechny členy.

Článek IV. Zásady hospodaření

Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení podle těchto stanov.

Za hospodaření odpovídá pokladník, kterým je ustanoven na základě dohody jeden z pověřených členů.

V případě zániku sdružení bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

IČO 22878700

Žádné komentáře:

Okomentovat